Procedura de efectuare a investigaţiilor ANSPDCP din 9 octombrie 2018

Procedura de efectuare a investigațiilor Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Dtelor cu Caracter personal a fost aprobată prin Decizia 161 din 9 Octombrie 2018

Astfel, ACUM, Autoritatea de Supraveghere are acum cadrul legislativ și procedura necesara pentru a putea aplica prevederile Regulamentului European 679/2016 pentru protecția datelor cu caracter personal, cunoscut ca GDPR.

 

Se anunță controale și amenzi usturătoare pentru respectarea GDPR

Dacă până acum v-ați gandit cum de nu auzitți de amenzi si sancțiuni pentru încălcarea și/sau nerespectarea GDPR, acum ați aflat: nu aveau cadrul legislativ complet.

Întru-cat, orice persoană fizică sau juridică este OPERATOR de date cu caracter personal, prin simplul motiv că are minim un angajat, atunci acesta trebuie să întreprindă măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a putea demonstra conformitatea la GDPR și pentru a respecta și proteja datele cu caracter personal prelucrate (prelucrare =  colectare, procesare, stocare, transfer, etc.)

 

Solicitați imediat un Audit de Conformitate GDPR!

Dacă aveți dubii despre modul în care instituția/compania dumneavoastră este conformă cu prevederile GDPR, adică dacă au fost implementate măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare (incluzând documente, registre, adiționale, informări, notificări, policiti, proceduri, etc), pentru o sumă modică, puteți apela la un simplu audit de conformitate GDPR.

Solicitările pentru un Audit de Conformitate GDPR pot fi plasate aici, costul unui astfel de serviciu fiind de 750 lei.

Descarcă Gratuit Procedura de control ANSPDCP si Anexele aferente.

 

Texul integral al procedurii de control ANSPDCP

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
În exercitarea atribuţiilor de control prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri. Datele şi informaţiile pot fi obţinute din surse cum ar fi: corespondenţa primită de ANSPDCP, mass-media, accesarea reţelei de internet, documentele de constatare întocmite în urma efectuării altor investigaţii sau alte documente de la nivelul ANSPDCP, activităţile de cooperare cu entităţi de drept public sau privat ori cu autorităţi de supraveghere din străinătate.

(2)Investigaţiile din oficiu se pot efectua şi sub formă de audituri privind protecţia datelor.

Art. 6
(1)Investigaţiile se pot efectua şi pentru soluţionarea plângerilor primite de ANSPDCP, în
conformitate cu prezenta procedură.

(2)Analizarea şi soluţionarea plângerilor se realizează în conformitate cu Procedura de primire şi soluţionare a plângerilor, aprobată prin decizie a preşedintelui ANSPDCP.

Art. 7 Ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, investigaţiile se efectuează în baza unei note întocmite de titularul de lucrare, avizată de şeful ierarhic/şeful compartimentului de specialitate/înlocuitorul acestuia şi aprobată de preşedintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia.

Art. 8 În cadrul investigaţiilor pot fi verificate orice aspecte privind respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Art. 9
(1)Personalul de control al ANSPDCP are dreptul să efectueze investigaţii şi este împuternicit prin decizie a preşedintelui ANSPDCP.

(2)Personalul de control al ANSPDCP se legitimează pe baza legitimaţiei de control. Se interzice personalului de control să utilizeze legitimaţia de control în afara atribuţiilor de serviciu pentru care a fost desemnat.

(3)În cazul investigaţiilor efectuate pe teren este obligatorie şi emiterea unei împuterniciri în care să fie indicat numele/denumirea entităţii controlate.

Art. 10 Şeful compartimentului/compartimentelor cu atribuţii de control nominalizează persoanele care vor efectua investigaţia şi stabileşte data sau perioada efectuării acesteia.

Art. 11 Personalul de control desemnat să facă parte din echipa de control are obligaţia de a anunţa în prealabil conducerea ANSPDCP în cazul existenţei unor motive ce ar putea determina un conflict de interese, potrivit legislaţiei aplicabile, în legătură cu investigaţia pentru care a fost nominalizat, în vederea schimbării componenţei echipei de control.

Art. 12
(1)În cazul operaţiunilor comune desfăşurate pe teritoriul României la care participă şi
personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii
Europene, acesta îşi îndeplineşte atribuţiile în limitele împuternicirii acordate de preşedintele ANSPDCP.

(2)În cazul operaţiunilor comune ale autorităţilor de supraveghere desfăşurate pe teritoriul altor state membre, personalul de control al ANSPDCP va fi desemnat de către preşedintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia, prin rezoluţie scrisă.

(3)Personalul de control desemnat să participe în cadrul operaţiunilor comune ale autorităţilor de supraveghere desfăşurate pe teritoriul altor state membre îşi exercită competenţele de investigare sub coordonarea şi în prezenţa membrilor personalului autorităţii de supraveghere din statul membru de primire.

Art. 13
Actele de control (adresa de anunţare a entităţii controlate şi împuternicirea, după caz) şi
celelalte documente (ordinele de deplasare şi referatul de deplasare, dacă este cazul) se
întocmesc în prealabil de către titularul desemnat şi se supun spre avizare/semnare şefului
ierarhic şi spre semnare/aprobare preşedintelui ANSPDCP sau înlocuitorilor acestora, după caz.

Art. 14
(1)Investigaţiile pot fi efectuate cu înştiinţarea entităţii controlate sau se pot desfăşura
inopinat, fără anunţarea în prealabil în scris a entităţii controlate.
(2)În cazurile în care investigaţia este efectuată cu înştiinţarea entităţii controlate, aceasta se efectuează începând cu data şi ora anunţate de ANSPDCP.

Art. 15
ANSPDCP poate amâna sau suspenda efectuarea investigaţiei, inclusiv la solicitarea entităţii controlate, pentru motive justificate.

Art. 16
(1)Investigaţiile pot fi efectuate pe teren, la sediul autorităţii ori în scris.
(2)Modalitatea de efectuare a unei investigaţii la sediul autorităţii ori în scris se stabileşte de către şeful ierarhic/înlocuitorul acestuia prin rezoluţie scrisă.

CAPITOLUL II: Efectuarea investigaţiilor pe teren
Art. 17
(1)Investigaţiile pe teren constau în verificări efectuate la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locaţii unde îşi desfăşoară activitatea entitatea controlată sau locaţii care au legătură cu prelucrarea în cauză, după caz.
(2)În cadrul investigaţiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP desfăşoară următoarele activităţi:
a)deplasarea la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locaţii unde îşi desfăşoară activitatea entitatea controlată;
b)prezentarea legitimaţiei de control şi a împuternicirii, după caz, reprezentanţilor entităţii controlate, care vor asigura participarea persoanelor competente să dea relaţii/informaţii în domeniul controlat. Persoanele desemnate de entitatea controlată/responsabilul pentru protecţia datelor participă la efectuarea controlului, prin furnizarea informaţiilor şi a documentelor solicitate de către echipa de control, şi semnează actele de control încheiate;
c)în situaţiile prevăzute de lege, prezentarea autorizaţiei judiciare emise de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta;
d)solicitarea înregistrării ordinului de deplasare şi a împuternicirii, dacă este cazul;
e)înscrierea în registrul de control al entităţii controlate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, dacă este cazul;
f)prezentarea obiectivelor investigaţiei;
g)verificarea tuturor aspectelor care au legătură cu obiectul investigaţiei prin solicitarea
oricăror informaţii legate de obiectivele controlului;
h)verificarea oricărui document, echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor necesare desfăşurării investigaţiei;
i)ridicarea documentelor, în copie certificată de către entitatea controlată, sau a înregistrărilor relevante care au legătură cu obiectul controlului şi anexarea acestora la procesul-verbal de constatare/sancţionare;
j)întocmirea procesului-verbal de constatare/sancţionare, prin evidenţierea situaţiilor
prezentate de entitatea controlată, a declaraţiilor reprezentanţilor acesteia şi a constatărilor proprii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau a altor tipuri de măsuri corective, după caz;
k)aplicarea sancţiunii amenzii în situaţia în care cuantumul acesteia nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;
l)aplicarea măsurilor corective prevăzute de lege;
m)întocmirea planului de remediere în situaţiile prevăzute de lege;
n)formularea recomandărilor necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, după caz;
o)înmânarea/comunicarea către entitatea controlată a copiei procesului-verbal de
constatare/sancţionare.

(3)În cadrul investigaţiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP are
următoarele obligaţii:
a)să ţină legătura cu ANSPDCP şi să comunice în principal şefului ierarhic sau înlocuitorului acestuia orice situaţie deosebită intervenită care are legătură cu realizarea controlului;
b)să aibă un comportament decent în relaţia cu entitatea controlată;
c)în realizarea investigaţiei, personalul de control poate solicita asistenţă din partea organelor de poliţie. Solicitarea de asistenţă poate interveni anterior investigaţiei în condiţiile în care există indicii privind o posibilă opoziţie la investigaţie sau pe parcursul acesteia;
d)să păstreze secretul profesional pe termen nelimitat asupra informaţiilor confidenţiale sau clasificate la care a avut acces.

Art. 18
În situaţia în care reprezentantul legal al entităţii controlate nu este prezent în timpul efectuării investigaţiei, acesta are obligaţia de a desemna în scris sau de a împuternici o
persoană/persoane care să reprezinte entitatea controlată.

Art. 19
În cadrul investigaţiei, entitatea controlată are, în principal, următoarele obligaţii:
a)să permită personalului de control, fără întârziere, începerea şi derularea investigaţiei şi să asigure suportul necesar personalului de control;
b)să asigure accesul personalului de control în incintele în care îşi desfăşoară activitatea, la
orice echipament, mijloc sau suport de prelucrare/stocare a datelor, în vederea efectuării
verificărilor necesare desfăşurării investigaţiei, inclusiv la cele care pot fi accesate la distanţă;
c)să pună la dispoziţia personalului de control orice informaţii şi documente indiferent de
suportul de stocare, necesare desfăşurării investigaţiei, inclusiv copii de pe acestea;
d)să pună la dispoziţia ANSPDCP documentele solicitate, certificate pentru conformitate cu originalul;
e)să furnizeze într-o formă completă documentele, informaţiile, înregistrările şi evidenţele
solicitate, precum şi orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidenţial al
acestora, în condiţiile legii;
f)să permită personalului de control utilizarea echipamentelor de înregistrare şi stocare
audiovideo/foto ori de câte ori echipa de control consideră că este necesar în cadrul derulării activităţii de control.

Art. 20
(1)În situaţia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea
atribuţiilor, ANSPDCP poate solicita autorizarea judiciară, dată prin încheiere de către
preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta, în condiţiile legii.

(2)Autorizarea judiciară pentru efectuarea investigaţiei se solicită de către compartimentul cu atribuţii de reprezentare în instanţă pe baza documentelor puse la dispoziţie de către
compartimentul/compartimentele cu atribuţii de control.

(3)O copie a autorizaţiei judiciare pentru efectuarea investigaţiei se comunică entităţii
controlate înainte de începerea investigaţiei.

(4)Încheierea privind autorizarea judiciară poate fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia nu este suspensivă de executare.

(5)În cazul în care investigaţia trebuie desfăşurată, inclusiv simultan, în mai multe spaţii
deţinute de către entitatea controlată, ANSPDCP va introduce o singură cerere, instanţa
pronunţându-se printr-o încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se
desfăşoare investigaţia.

(6)În toate situaţiile investigaţia nu poate începe înainte de ora 8,00 şi nu poate continua după ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează investigaţia sau a reprezentantului său. Investigaţia poate continua şi după ora 18,00 numai cu acordul
persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.

(7)Identificarea şi păstrarea obiectelor, precum şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările
ulterioare.

(8)În vederea evitării riscului distrugerii unor documente relevante pentru investigaţii,
personalul de control poate proceda la aplicarea de sigilii în cadrul investigaţiilor desfăşurate de ANSPDCP în situaţia nefinalizării investigaţiei în ziua în care aceasta a început, precum şi în orice alte situaţii în care se justifică această măsură.

(9)Entitatea controlată are obligaţia să asigure integritatea sigiliilor aplicate până la ridicarea acestora de către personalul de control. În cazul înlăturării sau distrugerii sigiliilor, personalul de control va proceda potrivit prevederilor art. 61 din Codul de procedură penală în vederea sesizării organelor de cercetare penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de rupere de sigilii prevăzută de art. 260 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(10)Personalul de control va consemna în procesul-verbal de constatare/sancţionare activitatea de punere de sigilii, respectiv ridicarea acestora.

Art. 21
În cadrul efectuării investigaţiilor, personalul de control poate propune printr-o notă,
avizată/semnată de şeful ierarhic şi aprobată de preşedintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia, efectuarea de expertize, în condiţiile legii.

Art. 22
(1)În cadrul investigaţiilor, personalul de control poate audia persoanele ale căror declaraţii sunt considerate relevante şi necesare desfăşurării investigaţiei.

(2)Rezultatul audierii se consemnează de către personalul de control într-o notă de audiere, semnată de participanţi. În situaţia în care persoanele audiate refuză să semneze nota de audiere, se va face menţiune în acest sens pe respectivul înscris.

(3)Nota de audiere se anexează la procesul-verbal de constatare/sancţionare.

Art. 23
(1)Rezultatul investigaţiei se consemnează în procesul-verbal de constatare/sancţionare
încheiat de personalul de control.

(2) În procesul-verbal de constatare/sancţionare încheiat, personalul de control consemnează în mod obligatoriu următoarele:
a)data şi locul încheierii procesului-verbal de constatare/sancţionare;
b)datele de identificare şi funcţiile membrilor echipei de control, inclusiv numărul legitimaţiei de control;
c)numărul şi data deciziei de împuternicire emise de preşedintele ANSPDCP şi, după caz,
numărul şi data împuternicirii pentru investigaţiile efectuate pe teren şi neanunţate în prealabil în scris;
d)obiectul controlului;
e)datele de identificare ale entităţii controlate;
f)datele de identificare şi funcţiile reprezentanţilor entităţii controlate;
g)constatările rezultate în urma verificărilor efectuate;
h)descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei şi locului în care a fost săvârşită fapta, a împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi, eventual, a pagubelor, a actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, precum şi a măsurilor corective şi/sau a sancţiunii aplicate, dacă este cazul;
i)termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea, în cazul aplicării unei sancţiuni contravenţionale;
j)dacă s-au ridicat documente sau alte materiale, felul şi natura acestora;
k)dacă reprezentanţii entităţii controlate, care au participat la activitatea de control, au refuzat să consemneze obiecţiunile cu privire la conţinutul procesului-verbal de
constatare/sancţionare, după ce le-a fost adus la cunoştinţă acest drept;
l)menţiuni privind înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare/sancţionare, în copie, reprezentanţilor entităţii controlate;
m)motivele pentru care reprezentanţii entităţii controlate nu au semnat procesul-verbal de
constatare/sancţionare, cu indicarea datelor de identificare a martorului care atestă motivele nesemnării procesului-verbal, în cazul în care acesta există, sau a motivelor care au condus la întocmirea procesului-verbal în lipsa unui martor.

(3)Procesul-verbal de constatare/sancţionare se întocmeşte într-un singur exemplar, o copie a acestuia înmânându-se reprezentantului legal sau desemnat al entităţii controlate.

(4)Procesul-verbal de constatare/sancţionare ştampilat de ANSPDCP se semnează pe fiecare pagină completată de către membrii echipei de control şi de către reprezentanţii legali sau desemnaţi ai entităţii controlate.

(5)În cazul în care reprezentantul legal sau desemnat al entităţii controlate nu este prezent
sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal de constatare/sancţionare, copia acestuia se comunică în termen de cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poştă, cu aviz de primire, prin afişarea la domiciliul sau sediul contravenientului sau, în mod excepţional, prin intermediul executorilor judecătoreşti. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.

(6)Procesul-verbal de constatare/sancţionare este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.

Art. 24
(1)Sancţiunile contravenţionale principale aplicate de ANSPDCP sunt avertismentul şi amenda.
(2)În urma investigaţiilor efectuate, prin procesul-verbal de constatare/sancţionare sau prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, se poate emite o avertizare pentru entitatea controlată, în cazul în care există posibilitatea ca, prin operaţiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenţionează să le efectueze, să se încalce legislaţia aplicabilă. Decizia preşedintelui are la bază procesul-verbal de constatare/sancţionare încheiat de personalul de control şi documentele aferente.

(3)Aplicarea sancţiunilor se face prin procesul-verbal de constatare/sancţionare încheiat de personalul de control sau prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, în condiţiile legii.

(4)În situaţia în care cuantumul amenzii depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000
euro, aplicarea amenzii se efectuează prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de constatare/sancţionare şi raportul personalului de control.

(5)În cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competenţa ANSPDCP în calitate de
autoritate principală, precum şi în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat
membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acţiona în calitate de autoritate de
supraveghere principală, aplicarea sancţiunilor şi a celorlalte măsuri corective se efectuează prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de
constatare/sancţionare şi raportul personalului de control.

(6)În situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5), deciziile se redactează de către personalul de
control, se avizează de către şeful compartimentului/compartimentelor cu atribuţii de control care a/au efectuat investigaţia, şeful compartimentului care a propus investigaţia, după caz, şi şeful compartimentului cu atribuţii de avizare a legalităţii, şi se semnează de preşedintele ANSPDCP sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 25
(1)În urma efectuării investigaţiilor, pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, ANSPDCP poate dispune şi alte măsuri corective şi poate formula recomandări.

(2)Măsurile corective pot fi dispuse prin procesul-verbal de constatare/sancţionare de către personalul de control sau se pot dispune prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, după caz.

(3)Măsurile corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure
conformitatea operaţiunilor de prelucrare cu dispoziţiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal pot fi dispuse prin procesul-verbal de constatare/sancţionare sau prin decizie a preşedintelui ANSPDCP.

(4)Măsurile corective care constau, după caz, în limitarea temporară sau definitivă, interdicţia asupra prelucrării, rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, restricţionarea prelucrării, notificarea acestor acţiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerinţele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională se dispun numai prin decizie a preşedintelui ANSPDCP.

(5)Deciziile prin care s-a dispus aplicarea măsurilor corective se redactează de către personalul de control, se avizează de către şeful compartimentului/compartimentelor cu atribuţii de control care a/au efectuat investigaţia, şeful compartimentului care a propus investigaţia, după caz, şi şeful compartimentului cu atribuţii de avizare a legalităţii şi se semnează de preşedintele ANSPDCP sau de înlocuitorul acestuia.

(6)Decizia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale ANSPDCP şi numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, după caz, descrierea faptelor şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabileşte şi se sancţionează fapta, măsurile corective aplicate, termenul şi modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa de judecată competentă.

(7)Decizia prin care s-a dispus aplicarea măsurilor corective se comunică entităţii controlate.

(8)După expirarea termenului dispus pentru aplicarea măsurilor corective, în cazul în care
entitatea controlată nu a făcut dovada luării măsurilor dispuse de ANSPDCP, se poate efectua o nouă investigaţie, cu respectarea prezentei proceduri.

(9)Urmărirea respectării măsurilor dispuse în urma efectuării investigaţiilor se realizează de către personalul de control, în condiţiile reglementărilor legale aplicabile.

Art. 26 Amenda administrativă, avertismentul şi avertizarea pot fi aplicate în mod distinct sau alături de alte măsuri corective.

Art. 27 În cazul contravenienţilor care nu au făcut dovada achitării amenzii într-un termen de 15 zile de la înmânarea, respectiv de la comunicarea procesului-verbal de constatare/sancţionare sau a deciziei, echipa de control transmite titlul executoriu către organele de executare silită, potrivit legii.

Art. 28
(1)Împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare şi/sau a deciziei de aplicare a
măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate
introduce contestaţie la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 de zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare sau a deciziei preşedintelui ANSPDCP.

(2)Introducerea contestaţiei suspendă numai plata amenzii, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Art. 29
(1)ANSPDCP poate dispune, prin decizie a preşedintelui, publicarea de către operator sau
persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective aplicate, cu suportarea de către aceştia a costurilor aferente, pe baza unei propuneri motivate sau a rezoluţiei preşedintelui.
(2)ANSPDCP poate dispune, prin decizie a preşedintelui, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, în cazul nerespectării măsurilor corective aplicate sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigaţie ori în cazul refuzului de supunere la investigaţie, potrivit legii. Decizia preşedintelui ANSPDCP constituie titlu executoriu.

Art. 30 Echipa de control poate propune prin notă avizată de şeful ierarhic/înlocuitorul acestuia şi aprobată de preşedintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia sesizarea altor autorităţi competente, după caz.

Art. 31 În cazul investigaţiilor efectuate la propunerea altor compartimente din cadrul ANSPDCP, rezultatele investigaţiilor se comunică acestor compartimente cu avizul şefului
ierarhic/înlocuitorului, prin transmiterea unei note însoţite de o copie a procesului-verbal de constatare/sancţionare.

CAPITOLUL III: Efectuarea investigaţiilor la sediul ANSPDCP
Art. 32
(1)În cazul investigaţiilor efectuate la sediul ANSPDCP, personalul de control desemnat
transmite o adresă de convocare a reprezentanţilor entităţii controlate, cu precizarea datei şi orei de începere a investigaţiei. În adresă se menţionează obligaţia entităţii controlate de a se prezenta la sediul ANSPDCP, după caz, cu documente, înregistrări relevante, echipamente informatice în funcţie de obiectul controlului, actele de identitate ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite şi ale entităţii controlate, inclusiv cu ştampila în cazul autorităţilor publice şi registrul de control, dacă este cazul.

(2)Investigaţiile la sediul ANSPDCP se desfăşoară cu respectarea regulilor corespunzătoare aplicabile din prezenta procedură.

(3)În mod excepţional, după caz, procesul-verbal de constatare/sancţionare poate fi încheiat la sediul autorităţii, fără convocarea reprezentanţilor entităţii controlate, atunci când se decide că există dovezi suficiente/relevante pentru finalizarea investigaţiei, pe baza notei echipei de control aprobate de şeful ierarhic.

(4)Entitatea controlată poate transmite obiecţiuni la procesul-verbal de constatare/sancţionare, care fac parte integrantă din acesta, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare.

(5)Procesul-verbal de constatare/sancţionare necontestat la instanţa competentă în termen de 15 zile, potrivit legii, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(6)În cazul investigaţiilor la sediul ANSPDCP, procedura de întocmire, comunicare a procesuluiverbal de constatare/sancţionare şi a deciziilor preşedintelui ANSPDCP, precum şi de urmărire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal este cea aplicabilă în cazul investigaţiilor pe teren.

CAPITOLUL IV: Efectuarea investigaţiilor în scris
Art. 33
(1)În cazul investigaţiilor în scris, se transmite o adresă către entitatea controlată, întocmită de titularul de lucrare şi semnată, după caz, de către şeful ierarhic sau preşedintele ANSPDCP/înlocuitorii acestora, prin care se solicită informaţii, date şi documente necesare soluţionării cazului supus investigaţiei. În adresă se menţionează obligaţia entităţii controlate de a răspunde în scris, cu anexarea de dovezi în copii certificate pentru conformitate cu originalul şi în cadrul termenului stabilit de ANSPDCP.

(2)În funcţie de răspunsul primit, se poate decide continuarea investigaţiei în scris sau pe
teren, cu respectarea regulilor corespunzătoare aplicabile, sau se poate decide finalizarea
investigaţiei prin încheierea procesului-verbal de constatare/sancţionare la sediul ANSPDCP.

(3)În cazul în care, în urma investigaţiilor în scris, nu au fost reţinute fapte de natură să
impună sancţionarea contravenţională a entităţii controlate, finalizarea investigaţiei în scris se realizează printr-o notă de finalizare a investigaţiei, întocmită de personalul de control/titularul desemnat, avizată de şeful ierarhic şi aprobată de preşedintele ANSPDCP, care poate delega această atribuţie şefului compartimentului de control care a efectuat investigaţia.

(4)Entitatea controlată poate transmite obiecţiuni la procesul-verbal de constatare/sancţionare, care fac parte integrantă din acesta, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare.

(5)Procesul-verbal de constatare/sancţionare necontestat la instanţa competentă în termen de 15 zile, potrivit legii, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art. 34 În cazul investigaţiilor în scris, procedura de întocmire, comunicare a procesului-verbal de constatare/sancţionare şi a deciziilor preşedintelui ANSPDCP, precum şi de urmărire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal este cea aplicabilă în cazul investigaţiilor pe teren.

CAPITOLUL V: Efectuarea investigaţiilor la autorităţile/organismele publice
Art. 35
(1)În cazul constatării încălcării prevederilor legale de către autorităţile/organismele publice, echipa de control încheie un proces-verbal de constatare/sancţionare prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere.

(2)Termenul de remediere se stabileşte în funcţie de riscurile asociate prelucrării, precum şi de demersurile necesar a fi îndeplinite pentru asigurarea conformităţii prelucrării.

(3)Modelul planului de remediere care se anexează procesului-verbal de
constatare/sancţionare este cel prevăzut în anexa la Legea nr. 190/2018.

(4)În termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, ANSPDCP poate să reia controlul. Dacă în urma controlului se constată faptul că autorităţile/organismele publice nu au dus la îndeplinire în totalitate măsurile prevăzute în planul de remediere, ANSPDCP poate aplica sancţiunea contravenţională a amenzii, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(5)În cazul investigaţiilor la autorităţile/organismele publice, sunt aplicabile, după caz,
prevederile prezentei proceduri.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 36
(1)Toate actele care trebuie comunicate entităţii controlate, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 alin. (5), se transmit prin poştă cu confirmare de primire/fax/e-mail sau prin intermediul executorilor judecătoreşti, în mod excepţional.
(2)Comunicarea actelor se efectuează de către personalul de control care a efectuat
investigaţia.

Art. 37 În cazul în care pentru efectuarea investigaţiilor devin incidente prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor referitoare la mecanismele de cooperare şi coerenţă, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile acestuia şi ale documentelor emise de Comitetul European pentru Protecţia Datelor.

Art. 38 Modelul legitimaţiei de control şi modelul procesului-verbal de constatare/sancţionare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta procedură.

Urmareste noutatile GDPR
Acest articol a fost publicat în Legislație GDPR Protectia Datelor Personale și etichetat cu , , , , , , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.
Pentru a evita sancțiuni uriașe financiare și de imagine vă recomandăm să verificați GRATUIT online dacă compania / instituția dvs. trebuie să fie conformă cu prevederile impuse de GDPR (Regulamentul European 679/2016 & Legea 190/2018) și dacă trebuie să externalizați un DPO sau să aveți desemnat intern o persoană pe poziția de DPO Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, specializat ulterior prin urmarea unui Curs DPO Autorizat Certificat.


Dacă întâmpinați greutăți în implementarea GDPR, puteți apela la echipa de specialiști GDPR sau puteți cotracta serviciile profesionale de consultanță GDPR de specialitate.


Pentru a vă sprijini, , echipa de specialiști GDPR vă pune la dipoziție setul de instrumente necesare pentru realizare evaluării de impact DPIA (politica, procedura, formular, raportul privind analiza impactului, soft de realizare evaluare de impact, etc) împreună cu instrucțiuni și sfaturi practice, șabloanele si alte evaluari DPIA completate ca exemplu, pentru a vă ajuta să înțelegeti ce trebuie realizat pentru a desfășura o evaluare de imact conform prevederilor GDPR și prevederilor Deciziei 174/2018 emise de ANSPDCP.Profita de oferta si comanda acum Kit GDPR COMPLET 2020 format din 12 Kituri GDPR cu peste 200 documente + gratuit alte 145 documente si software gratuit
Kit GDPR Masuri tehnice si organizatorice impuse de legislatia protectiei datelor Regulamentul EU 678/2016 si Legea 190/2018
Consultanta de urgenta SOS GDPR – asistenta de specialtate in domeniul protectiei datelor personale
Kit GDPR DSAR – 31 Politici si Proceduri, Registre, Diagrame, Documente obligatorii pentru conformarea la prevederile GDPR Art.12,15-22
Kit GDPR 67 de Politici si Proceduri obligatorii pentru conformitatea la Regulamentul EU 679/2016
Kit GDPR Site web ONLINE recomandat pentru Aplicatii, Site-uri web, Bloguri si Magazine online pentru conformitatea la Regulamentul EU 679/2016 si Legea 190/2018
Curs DPO certificat GDPR conform cod COR 242231 + Kit pt DPO + Schema Implementare GDPR conform prevederilor Regulamentul EU 679/2016 si Legea 190/2018 conform cod COR 242231
Kit GDPR Site web ONLINE recomandat pentru Aplicatii, Site-uri web, Bloguri si Magazine online pentru conformitatea la Regulamentul EU 679/2016 si Legea 190/2018